saviolka

15 tekstów – auto­rem jest sa­viol­ka.

Obraz

Bóg dob­ry pas­terz pro­wadzi na zielo­ne łąki

- sy­nu oto brzeg twój rze­ka two­ja i wszys­tko cze­go pragniesz

sta­jemy twarzą w twarz ja niegod­ny ośle­piony pro­mieniami słońca

po­kazu­je pal­cem świat niereal­ny byt w którym przedzieram [...] — czytaj całość

wiersz • 23 lutego 2014, 23:53

Punkt po punkcie

ta pa­ra nap­rze­ciw­ko umiera zgod­nie z zasadami
ra­mię przy ramieniu

jut­ro za­pali się świe­czkę pog­ra­bi liście
pod pre­tek­stem szyb­kiego pow­ro­tu do domu
ktoś to od­tworzy i zapamięta

po­wie­dzmy so­bie szczerze: czy tak wygląda miłość
tam i z pow­ro­tem al­bo nieco niżej
w poczu­ciu spełnienia od­kręca­my się z życia
i za cho­lerę nie weźmiesz ty­le ile mógłbyś udźwignąć

to dobrze
bo co po­za po­jedyn­czy­mi bu­tami w przedpokoju
po nas zostanie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 października 2011, 17:39

niemożli­we jest szep­ta­nie o miłości
mo­je wier­sze krążą po ziemiach nieod­kry­tego świata

tam stoi dom na wy­sokim wzgórzu
ob­rośnięty pięciolis­tną ko­niczyną marzeń 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2010, 23:29

nie przychodzisz
chy­ba tak wygląda rezygnacja
kiedy te­lefon mil­czy wiem że to ty
roz­poznaję siebie w uk­ry­tych za mgłą wspomnieniach

pow­tarzam to codziennie
ta­kie są kobiety
ta­kie są kobiety 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 listopada 2010, 21:11

stworzyłem ciebie w pośpie­chu pisząc wiersz
otu­liłem kryształkiem śmiechu

pro­mieniem słońca
kształto­wałem przyszłość 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 listopada 2010, 22:45

Depresjonizm

kiedyś ktoś powiedział
jes­teś pięknym chłopcem
bo wyglądasz le­piej niż wczoraj

obok ja­cyś zna­ni ludzie tworzą poematy
o miłości
za­pija­nej gorzkim sma­kiem marzeń
bu­dują kli­maty
bo gdzieś usłysze­li że kli­mak­te­rium wygładza zmarszczki
są jak­by szczęśli­wi-zaw­sze byli

może jut­ro coś się skończy
bo w su­mie niewiele było
więcej za­mie­rzeń i niewy­powie­dzianych słów

wiesz
jes­tem pięknym i młodym chłopcem
mam prag­nienia i tak mało czasu
ale naj­częściej tak po ludzku
mam stracha 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 września 2010, 22:33

poczuć się jak mo­tyl w objęciach powietrza
unieś w obłoki szczęścia
po pros­tu za­pom­nieć że to tyl­ko życie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2010, 23:03

kwitniemy
niczym gwiaz­dy na bez­ludnym niebie

wiesz
zno­wu ten księżyc widział nas razem
po­wie­dział że to na zawsze

on nig­dy się nie myli 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 marca 2010, 20:40

Dla Kasi

ob­sy­pujesz mnie kwiata­mi słów
ja po raz ko­lej­ny gładzę pocałunkiem
kon­tu­ry ust
po­wiet­rze zas­ty­ga w bez­ruchu Twoich dłoni

uśmie­chasz się
tak jak­by cisza miała ja­kieś znaczenie

może nau­czysz mnie zro­zumienia chwili
wte­dy wszys­tko wy­dawało się tak długie
jak niekończąca się nieobec­ność dłoni

późno już
zi­ma zbiera śla­dy wczoraj

kwitniemy
niczym gwiaz­dy na bez­ludnym niebie

wiesz
zno­wu ten księżyc widział nas razem
po­wie­dział że to na zawsze

on nig­dy się nie myli 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 lutego 2010, 22:39

spójrz drze­wa wtu­lają w nas swo­je pąki
krop­le deszczu sub­telnie gładzą kon­tu­ry ciał
po­całun­ki niczym stat­ki na wez­bra­nym morzu
płyną po roz­pa­lonych czer­wienią ustach 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 lutego 2010, 11:36
saviolka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność